اصول ویرایش علمی کتاب

ویرایش تخصصی یا علمی یا محتوایی  روی متن یک کتاب اماده چاپ سه نوع ویرایش انجام میگرد ویراستاری  فنی ،زبانی(ادبی) و محتوایی(علمی) می باشد. ویراستار کتاب در این بخش از ویرایش باید تلاش کند تا محتوای کار را از نظر علمی و تخصصی به خوبی بررسی نماید. ویرایش تخصصی یا علمی یا محتوایی، باید توسط … ادامه خواندن اصول ویرایش علمی کتاب