مراحل چاپ کتاب

گام اول:بررسی کتاب در قدم اول در هیئت علمی انتشارات که متشکل از  اهل قلم و نویسندگان و صاحبنظران است کتاب شما  بررسی و کیفیت سنجی می شود  تا شرایط قرار داد  بررسی و ارزیابی گردد. گام دوم :عقد قرارداد انتشار کتاب :پس از بررسی کتاب سه روش برای همکاری وجود دارد  چاپ کتاب  با … ادامه خواندن مراحل چاپ کتاب