معنی کلمه آوید

آوید

کلمه آوید ریشه پارسی دارد و به شکل (āvid) تلفظ می شود که پیشینه اش به کیش زرتشت و ایران باستان باز می گردد. معنی دانش، خرد، عقل می دهد  
  کلمات ‘ آوید، وید، ویدا ‘ در زبان اوستایی به یک معنی به کار رفته است. در ایران، این نام هم برای پسران و هم برای دختران انتخاب  می شود.

آوید به معنا ی یکتایی. پرنده ی بهشتی خدا . پاکی و آورنده ی خوبی. آشکار کردن خوبی . پهلوان . باهوش ودارای علم و خرد است. این کلمه معادل مشتاق و خواهان ، پر اشتیاق است .

اوید: در زبان لری بختیاری به معنی :آمد، آشکار شدن،پدیدار ،خود را نشان دادن است :
دات اوید::مادرت آمد
اویدن::آمدند 
اویدی::آمدی.پیدایت شد.آشکار شدی
اووین::آمدن 

از دیگر معانی کله اوید در زبان اوستایی می توان به  آشکار ـ معلوم ـ روشن ـ تفسیر کردن. توضیح دادن –دانستن- فهمیدن- درک کردن- اطلاع ـ آگاهی یافتن، باخبر شدن – هدیه کردن اشاره کرد.

ویدا با  تلفظ: (vidā) در پهلوی به معنای یابنده ، جوینده است . از معانی دیگری که برای این نام امده پرنده بهشتی، الهه عشق، علم وخرد می باشد  شاید جالب باشد بدانید این کلمه  در زبان اسپانیایی به معنی زندگی است .