نویسندگان

انتشارات پارس اوید در طول مدت فعالیتش افتخار همکاری با طیف زیادی از اهل قلم شامل شاعران ،نویسنگان معلمین، اساتید دانشگاه را داشته و کتاب های عمومی انها را در زمینه های ادبیات ، فلسفه ، روانشناسی و علوم تربیت چاپ و منتشر کرده است. همچنین این توفیق را داشتیم که دو یا چند کتاب از بعضی ازین عزیزان منتشر کنیم . امیدواریم همچنان سعادت داشته باشیم با این دوستان و دیگر اهل قلم و اساتیددر زمینه چاپ کتاب های تالیف و ترجمه فعالیت کنیم