ایستگاه آخر

شب

ایستگاه آخر روز است

مرگ

ایستگاه آخر زندگی

عشق اما

تنها قطاری است

که ایستگاه آخر ندارد

.ایستگاه آخر مجموعه سپید سروده های ابوالحسن درویشی است

مطمئناشعر های سپید ادم هم مانند دیگر اثارش با استقبال مخاطبین مواجه خواهد شد