بررسی مفاهیم اسطوره ای، حماسی و دینی در طومار نقالی هفت لشکر

کتاب تحلیل و بررسی اسطوره ای، حماسی و دینی در روایت طومار هفت لشکردر قطع وزیری با 350صفحه سال 1399توسط انتشارات پارس اوید منتشر شد

در این پژوهش، مفاهیم اسطوره ای، حماسی و دینی در روایت طومار هفت لشکر تحلیل و بررسی می شود؛  شخصیّت ها، مکان ها، نمادها و پدیده های اسطوره ای در طومار جمع آوری و دسته بندی شده و با دیگر متون قدیمی، روایی و شاهنامه مقایسه گردیده و طبق نظر ناقلان عهد قاجار تحلیل شده است و در نهایت نیز، شواهدی از طومار هفت لشکر آورده و مشخص شد که بازتاب شخصیّت ها در این طومار، بیش از سه مفهوم دیگر(مکان ها و نمادها و پدیده ها) بوده است. تحلیل و بررسی مفاهیم حماسی نیز، در این طومار همانند مراحل بالا صورت گرفته که براساس یافته ها و دست آوردهای پژوهشگر، نمود نمادها و پدیده ها، بیش از دو مفهوم دیگر(شخصیّت ها و مکان ها) بوده است. امّا تحلیل و بررسی مفاهیم پر بازتاب دینی در طومار هفت لشکر از مباحث عظیم و اساسی است، که در سه دسته عقاید، احکام و اخلاق تحلیل و بررسی شده است و این نتیجه به دست آمده که نمود مفهوم اخلاقیّات در این طومار، بیش از دو مفهوم دیگر(عقاید و احکام) بوده است.

از طریق لینک زیر میتوانید کتاب تهیه کنید

https://www.30book.com/Book/114064/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%AF