روز از نو روزی از نو

روز از نو روزی از نومجموعه داستان کوتاه زهرا نعمت بخش توسط انتشارات پارس اوید منتشر شد

این کتاب در قطع رقعی می باشدو 108 صفحه دارد سال انتشارش 1399است

صدای آواز بلبلی از شاخهی بالای سرش به گوش او رسید و گریهاش بند آمد. تعجّب کرد سالها بود دیگر
کسی در دشت بلبل ندیدهبود. سر بلند کرد و با پشت دست اشکهای روی گونهاش را پاک کرد. اشکهایش
پاک نشدند بلکه مثل شیشه خرد شدند و روی زمین ریختند و جیرینگ جیرینگ صدا کردند. خرده شیشهها
آب شدند و هر کدام پای سبزهای فرو رفتند؛ سبزه از اشک او سیراب شد و دوباره سبز شد. برخاست و با
پاهای برهنهاش روی علفهای خیس ایستاد. قدش به شاخهها نمیرسید. نمیتوانست چیزی ببیند. روی
انگشتان پایش بلند شد تا شاید بلبل را لابلای شاخ و برگ درخت ببیند. موهای طلایی رنگش در دست باد
رقصید. بلبل از روی شاخهی درخت پر کشید و رفت و آوازهایش ریخت جلوی پای دخترک. کیسهای از جیب
پیراهنش در آورد و خم شد. مشت مشت آوازها را جمع کرد و درون کیسه ریخت.

از طریق لینک زیر میتوانید مجموعه داستان کوتاه روز از نو روزی از نو خریداری کنید

https://www.30book.com/Book/114053/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C–%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%AF