طعم ماه حوض

طعم ماه حوض اولین مجموعه شعر آرمین عالمی است . این مجموعه در سه دفتر ارائه شده است.که شعر های نو آرمین عالمی می باشد