طوفان اسرار

. طوفان اسرار جلد سوم و اخر از مجموعه رمان نه هزارمین نفر است

.جلد اول و دوم کتاب قبلا توسط انتشارات نصیرا منتشر شده است

در جلد پایانی شخص اول داستان سعی می کند در جنگی دشوار با اهریمن تاریکی پیروز شود. در این راه همه دوستان و نزدیکان کنار او می جنگند درگوشه های تاریک دنیای باستان که مدتها پنهان بود اشکار می گردد