بهانه ی بودنم باش

!برای به دست اوردن رویا باید دل به دل بری واژه ها خوش کرد ،همان سفیران احساس

.این کتاب دلنوشته ها شیده کاوسی برگرفته از همان واژه هاست که می خوانید

!نقاشی روی جلد الهامی است از رویایش