مرا مجنون صدا بزن

!از عاشقان حکایت نام و نشان نپرس

!دیوانه ام، تو هم مرا مجنون صدا بزن

هفتمین مجموعه شعر ابوالحسن درویشی مزنگی توسط انتشارات پارس آوید منتشر می شود.

این مجموعه شامل تک بیت های زیبا و ناب آدم است که با خوشنویس های زیبا ی سید مرتضی میرحسینی چشم نواز تر شده اند 

شما را به لذت بردن ازین مجموعه ناب دعوت می کنیم